ទឹកថ្នាំដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុរំលាយ

ទឹកថ្នាំដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុរំលាយ