ធុងទឹកថ្នាំដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក។

ធុងទឹកថ្នាំដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក។